logotype
logotype
Sök bland 10016 lagar och förordningar på allalagar.se

Sökresultat

Din sökfråga () resulterade i 10016 träffar.


Abortlag (1974:595)

1 § Begär en kvinna att hennes havandeskap skall avbrytas, får abort utföras om åtgärden vidtas före utgången av artonde havandeskapsveckan och den inte på grund av sjukdom hos k …

Ackordskungörelse (1970:858)

Ansökan om förordnande av god man 1 § I föreläggande som avses i 6 § fjärde stycket ackordslagen (1970:847) skall rätten erinra om att ansökningen kan avvisas, om bristen ej a …

Ackordslag (1970:847)

Inledande bestämmelser 1 § Med ackord avses i denna lag en ekonomisk uppgörelse utan konkurs mellan en gäldenär som är på obestånd och hans borgenärer. Ackordsförfarande …

Ädellövskogsförordning (1984:120);

1 § Beteckningar som används i denna förordning har samma betydelse som i ädellövskogslagen (1984:119). 2 § Andelen lövträd och ädla lövträd i ett bestånd skall bestämmas m …

Ädellövskogslag (1984:119);

1 § Denna lag syftar till att bevara landets ädellövskogar för framtiden. I fråga om skötseln av ädellövskog på skogsmark gäller i övrigt bestämmelserna i skogsvårdslagen (1 …

Åklagardataförordning (2015:575)

1 § I denna förordning finns kompletterande föreskrifter om sådan behandling av personuppgifter som omfattas av åklagardatalagen (2015:433). Begrepp och uttryck som används i …

Åklagardatalag (2015:433)

1 kap. Lagens syfte och tillämpningsområde Lagens syfte 1 § Syftet med denna lag är att ge Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten (åklagarväsendet) möjlighet att behan …Föregående
[Sida 1 av 1002]