logotype
logotype
Sök bland 10016 lagar och förordningar på allalagar.se

Kontoföringsförordning (1999:146)

Den här författningen har upphävts!
1 § Finansinspektionen får i fråga om lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument meddela föreskrifter om

1. storleken av det bundna egna kapitalet och summan av gjorda medlemsinsatser och förlagsinsatser enligt 2 kap. 4 § andra stycket,

2. kontoföring och övriga frågor enligt 4 kap. 21 §,

3. skyldighet för centrala värdepappersförvarare att i vissa fall lämna besked om kontots innehåll till kontohavare enligt 8 kap. 1 § andra stycket,

4. skyldighet för centrala värdepappersförvarare att lämna besked enligt 8 kap. 3 § första stycket,

5. vilka upplysningar som ska lämnas till Finansinspektionen enligt 9 kap. 1 §,

6. en central värdepappersförvarares löpande bokföring, årsbokslut och årsredovisning samt förvaring och inventering av värdehandlingar enligt 9 kap. 1 §, och

7. vilka uppgifter som en ansökan, anmälan eller underrättelse ska innehålla samt vilka uppgifter som samtidigt ska lämnas till Finansinspektionen. Förordning (2009:590).

2 § Finansinspektionen får ha terminalåtkomst till avstämningsregistren som förs enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument för inhämtande av uppgifter enligt 8 kap. 3 § andra stycket samma lag.

3 § Behörig att inhämta uppgifter genom terminalåtkomst är endast tjänsteman hos Finansinspektionen som handlägger ärenden enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument eller ärenden enligt lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument. Inspektionen skall föra en förteckning över vilka tjänstemän som har sådan behörighet. Förordning (2005:386).

4 § När en tjänsteman hos Finansinspektionen använder sig av terminalåtkomst, skall följande uppgifter dokumenteras i en journal, som inspektionen skall föra med hjälp av automatisk databehandling:

1. vem som har inhämtat uppgifter genom terminalåtkomsten,

2. tidpunkten då terminalåtkomsten har använts, och

3. det ärende till vilket de inhämtade uppgifterna hör.

Finansinspektionen skall kontrollera journalen regelbundet. Journalen skall bevaras i minst två år.

5 § I 4 a kap. förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden finns bestämmelser om handläggning av en ansökan om tillstånd att förvärva aktier eller andelar i ett värdepappersbolag, en börs eller en svensk clearingorganisation. Dessa bestämmelser ska tillämpas på motsvarande sätt vid handläggning av en ansökan om tillstånd att förvärva aktier eller andelar i en central värdepappersförvarare. Förordning (2009:590).

Övergångsbestämmelser

2005:386

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2005. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för handläggning av ärenden enligt insiderstrafflagen (2000:1086).Utfärdad
1999-03-11

Senast ändrad
0001-01-01

Källa
Riksdagen.se (2018-04-07)

Dela innehåll