logotype
logotype
Sök bland 10016 lagar och förordningar på allalagar.se

Förordning (1993:925) om prissättning vid internationella godstransporter på väg

Den här författningen har upphävts!
Bestämmelser som enligt EES-avtalet skall gälla som svensk rätt

1 § Rådets förordning (EEG) nr 4058/89 av den 21 december 1989 om prissättning vid godstransporter på väg mellan medlemsstater, som det hänvisas till i bilaga XIII till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet), skall gälla som svensk förordning.

2 § Som bilaga 1 till denna förordning finns den svenska texten till förordningen (EEG) nr 4058/89.

3 § De danska, engelska, finska, franska, grekiska, isländska, italienska, nederländska, norska, portugisiska, spanska, svenska och tyska texterna skall ha samma giltighet.

EES-anpassning av bestämmelserna

4 § När bestämmelserna innehåller begrepp eller hänvisar till förfaranden som är utmärkande för Europeiska gemenskapernas (EG) rättsordning, exempelvis -- ingresser, -- adressaterna för EG: s rättsakter, -- hänvisningar till territorier eller språk inom EG, -- hänvisningar till inbördes rättigheter och skyldigheter för EG-medlemsstaterna, deras offentliga organ, företag och enskilda personer i dessa stater, -- hänvisningar till informations- och anmälningsförfaranden, skall bestämmelserna i följande protokoll tillämpas:

1. EES-avtalets protokoll 1 om övergripande anpassning i den lydelse protokollet har efter ändringar enligt protokollet den 17 mars 1993 med justeringar av EES-avtalet.

2. Protokoll 1 till avtalet mellan EFTA-staterna om upprättande av en övervakningsmyndighet och en domstol.

3. Protokoll 1 till avtalet om en ständig kommitté för EFTA-staterna.

Protokollen finns intagna i lagen (1992:1317) om ett europeiskt ekonomiskt samarbetsområde (EES).

5 § Med EFTA-stat avses i denna förordning en medlem av Europeiska frihandelssammanslutningen för vilken EES-avtalet har trätt i kraft.

6 § Det som sägs om kommissionen i artiklarna 3.3 och 4 skall i stället avse EFTA:s övervakningsmyndighet och Ständiga kommittén.

Behörig myndighet

7 § Behörig myndighet enligt artikel 3.1 är för Sveriges del Vägverket.

Verkställighetsföreskrifter

8 § Föreskrifter för verkställigheten av denna förordning får meddelas av Vägverket.Utfärdad
1993-06-17

Senast ändrad
0001-01-01

Källa
Riksdagen.se (2018-04-10)

Dela innehåll