logotype
logotype
Sök bland 10016 lagar och förordningar på allalagar.se

Lag (1992:1527) om teleterminalutrustning

Den här författningen har upphävts!
Tillämpningsområde

1 § Denna lag gäller teleterminalutrustning som går att ansluta till telenät som står till förfogande för användning av allmänheten (allmänt tillgängligt telenät).

Krav på teleterminalutrustning

2 § Till ett allmänt tillgängligt telenät får endast sådan teleterminalutrustning anslutas som uppfyller de krav beträffande teknisk utformning, tillverkning, märkning, kontroll, nätanslutning och användning i övrigt som föreskrivs av regeringen eller av den myndighet som regeringen bestämmer.

3 § Teleterminalutrustning som är avsedd att anslutas till ett allmänt tillgängligt telenät får släppas ut på marknaden endast om den uppfyller de krav som fastställts med stöd av 2 §.

4 § Teleterminalutrustning som går att ansluta till ett allmänt tillgängligt telenät, men som inte är avsedd för detta, får släppas ut på marknaden endast om den uppfyller de krav på märkning eller annan produktinformation som föreskrivs av regeringen eller av den myndighet som regeringen bestämmer.

Tillsyn

5 § Den myndighet som regeringen bestämmer utövar tillsyn över efterlevnaden av denna lag och av föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen (tillsynsmyndigheten).

Tillsynsmyndigheten har rätt att för tillsynen

1. på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs,

2. få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen, dock inte bostäder, och

3. hos den som tillverkar, importerar, saluför eller hyr ut teleterminalutrustning få tillgång till sådan utrustning för kontroll. Lag (1997:398).

6 § Tillsynsmyndigheten får för genomförande av den tillsyn som avses i 5 § meddela de förelägganden och förbud som behövs. Sådana förelägganden och förbud får förenas med vite. Lag (1997:398).

7 § Tillsynsmyndigheten har rätt att få verkställighet hos kronofogdemyndigheten av beslut som avser åtgärder för tillsynen enligt 5 § andra stycket. Därvid gäller bestämmelserna i utsökningsbalken om sådan verkställighet som avses i 16 kap. 10 § den balken. Lag (1997:398).

8 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva om skyldighet att betala avgift för tillsynsmyndighetens verksamhet enligt denna lag.

Straff

9 § Den som med uppsåt eller av oaktsamhet till ett allmänt tillgängligt telenät ansluter teleterminalutrustning som inte uppfyller de krav som avses i 2 § döms till böter.

10 § Den som med uppsåt eller av oaktsamhet släpper ut teleterminalutrustning på marknaden i strid med föreskrifterna i 3 eller 4 § döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

11 § Teleterminalutrustning som har varit föremål för brott enligt 9 eller 10 § skall förklaras förverkad, om det är påkallat för att förebygga brott eller om det i övrigt finns skäl för förverkande och förverkande inte är uppenbart oskäligt. I stället för utrustningen får dess värde förklaras förverkat.

Överklagande

12 § Tillsynsmyndighetens beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Beslut enligt denna lag som inte avser påförande av avgift gäller omedelbart, om inte annat har bestämts. Lag (1997:398).

Övergångsbestämmelser

1997:398

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997.

2. Föreskriften i 12 § om krav på prövningstillstånd tillämpas inte i de fall där det första beslutet i ärendet har meddelats före ikraftträdandet.Utfärdad
1992-12-21

Senast ändrad
0001-01-01

Källa
Riksdagen.se (2018-04-10)

Dela innehåll